Kawai GX2BLAK Satin Brown Sapeli Mahogany
Kawai GX BLAK Series Finishes