GX2BLKSNOW
Kawai GX BLAK Series Finishes Kawai GX-2BLAK Snow White Polish