Kawai GM10K Snow
Kawai GM10K Mahogany Polish Kawai GM10K Mahogany